Obchodní podmínky naší společnosti

Zobrazit ve formátu PDF

I.
Základní ustanovení
1. společnost: MŠ plasty s.r.o.
IČ: 27533204
DIČ: CZ27533204
se sídlem: Okrouhlo 16, Jílové u Prahy, 254 01
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C138816
kontaktní údaje:
e-mail: info@casepy.cz
web: casepy.cz
(dále jen “prodávající”)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti
prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou
podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské
činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní
umístěného na webové stránce dostupné na internetové casepy.cz (dále
jen „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
II.
Informace o zboží a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového
obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech
souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém
obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za
individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li
se prodávající s kupujícím jinak.
III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od
základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
➡ prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě,
➡ vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu
kliknutím na tlačítko pokladna. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že
se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání
zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.
Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní
smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí
objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku e-mailem prodávajícího
uvedený v těchto obchodních podmínkách.
7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání,
není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou
cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o
obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající
informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na
jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se
považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě
uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
IV.
Uživatelský účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického
účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat
zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za
případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když
kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší
své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
IV.
Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.
5967751309/0800, vedený u České spořitelny,
● bezhotovostně platební kartou,
● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební
brány Stripe (stripe.com),
● dobírkou v hotovosti při předání zboží.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet
prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
● na adresu určenou kupujícím objednávce
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí
zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při
dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
IV.
Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost
jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
● ode dne převzetí zboží,
● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy
několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy
pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
● poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít
během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
● o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí
třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých
na vůli prodávajícího,
● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro
jeho osobu,
● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
● dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal,
● dodávce novin, periodik nebo časopisů,
● dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy
sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
smlouvy,
● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní
smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu
prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží
do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným
způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným
způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží
ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu
škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání
zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel
zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně
informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v
objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní
smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od
něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě
způsobem určeným kupujícím.
VII.
Práva z vadného plnění
1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal
● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu,
v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak
oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží
nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po
kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou
za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží
lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po
kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se
nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla
nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z
povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před
převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující
způsobil.
5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat
● výměnu za nové zboží,
● opravu zboží,
● přiměřenou slevu z kupní ceny,
● odstoupení od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
● pokud má zboží podstatnou vadu,
● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
opravě,
● při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to,
jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na
odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí
reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má
zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující
právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo
odstoupit od smlouvy.
10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké
právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen
tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má
práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od
smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl
nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané
zboží zlevněno.
14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je
přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy
kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této
lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od
kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného
plnění) prodávajícímu.
16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
způsobil.
18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho
měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí
přiznat.
19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
VIII.
Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje
kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho
zákaznickém účtu nebo v objednávce.
IX.
Osobní údaje
1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede,
jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá
prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající
jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť
tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato
sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze
je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo
proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa
bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední
smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách
ochrany osobních údajů.
IX.
Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská
5 6 7 / 1 5 , 1 2 0 0 0 P r a h a 2 , i n t e r n e t o v á a d r e s a : h t t p : / /
www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských
sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem
České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České
republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská
práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných
známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je
zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo
jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v
rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a
užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.02.202