Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MŠ plasty s.r.o. IČ 27533204 se
sídlem Okrouhlo 16, 254 01 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Okrouhlo 16, 254 01, Jílové u Prahy
email: info@casepy.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6
odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo
k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj
výslovný souhlas.
IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních
vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje
vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů
1. Příjemci osobních údajů jsou
- osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
- osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti
- s provozováním e-shopu,
- státní orgány, ukládá-li jejich předání správci zákon,
- osoby zajišťující ochranu práv správce (např. advokát, pojišťovny apod.)
2. Správce nmá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo
EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích
zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, služeb, kteří
monitorují aktivitu na e-shopu.

VI.
Zpracovatelé osobních údajů

1.Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
●poskytovatel služby Shopify Mail, Google Analytics, SmartSupp, ProveSource
Social Proof
●případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které
však v současné době správce nevyužívá.
VI.
Vaše práva
1.Za podmínek stanovených v GDPR máte
●právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
●právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR,
●právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
●právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
●právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
●právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na
soud.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě.
3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.01.2021